کتاب های فانتزی

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های فانتزی
 کتاب مجید،

کتاب مجید، "هی" و فرچه ها

اثر حسین فدایی حسین از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب دود روشن آتش سرد

کتاب دود روشن آتش سرد

اثر روزاموند هاج از انتشارات باژ


 کتاب من سبز می شوم

کتاب من سبز می شوم

اثر ناصر یوسفی از انتشارات پیدایش


 کتاب هزار توی پن

کتاب هزار توی پن

اثر گی یرمو دل تورو - کورنلیا فونکه از انتشارات باژ


 کتاب رمان های چهارگانه جان کریستوفر

کتاب رمان های چهارگانه جان کریستوفر

اثر جان کریستوفر از انتشارات قدیانی


 کتاب همسفر دانه برف

کتاب همسفر دانه برف

اثر پائول گالیکو از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب من و خارپشت و عروسکم

کتاب من و خارپشت و عروسکم

اثر راضیه دهقان سلماسی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان


 کتاب شمشیر در سنگ

کتاب شمشیر در سنگ

اثر تی اچ وایت از انتشارات روزنه


 کتاب سبیل سرگردان

کتاب سبیل سرگردان

اثر محمدکاظم اخوان از انتشارات پیدایش


 کتاب نقاش و پرنده

کتاب نقاش و پرنده

اثر ماکس فلتهویس از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان